BABYBLUEEYES

PEDIGREE

PRICE: $50,000

SPOOKS GOTTA GUN
SPOOKS GOTTA WHIZ
PRETTYWHIZPRETTYDOES
CHOCOLATE CHIC OLENA
ALL CHIC N SHINY
SHINERS CRYSTAL